Bạn đã đăng ký thành viên chưa?
Quên ID hoặc Mật khẩu, vui lòng nhấp chọn vào đây.
Công ty
Họ và tên
Mật khẩu
Quốc gia
Địa chỉ
Số điện thoại
Email
Sản phẩm
Mô tả
Autonics Vietnam Website - Cảm biến tiệm cận, Cảm biến quang điện , Bộ điều khiển nhiệt độ, Bộ đếm, Bộ Đặt thời gian 241
 
CHỨNG NHẬN
Xem và tải xuống các loại Giấy chứng nhận tiêu chuẩn toàn cầu về sản phẩm của chúng tôi
 

ISO : (International Organization for Standardization) ,  SMICC

Products ALL ITEMS
CE : (Communite European) , EUROPEAN INC.
Counter

CTY/CTS/CT, L8N(LA8N)

Timers ATS,AT8PSN/AT9PMN, ATN, AT8SDN, LE3S, LE4S, L8N, LE365S-41
Temperature Controllers TC, TCN, TM, TD, TZ, TZN, TK
Panel Meters MT4W, MT4Y, MT4N , M4NN
Tacho/Speed/Pulse meters MP5
Switching Power Supplies SPA
Proximity Sensors PRDT/PRDWT, PR, PRD/PRDW, PRDCM, PRL, PRS, PRW, PRWL, PRA, PRDAT/PRDAWT, PRCM, PRCML, AS, PS, PSN, PFI
Door/Area Sensors BW, BWP, BWPK
Photoelectric Sensors BJN, BJ, BA2M-DDT, BEN, BM, BMS, BPS, BR, BS5, BUP/BUD, BX, BYD, BF4R, BTF
Rotary Encoders EPM50, E58, EP58, E100H, E80H, E40H, E40HB,E40S, E30S, ENA,ENP, ENC, EP50, E50, E20
Pressure Sensors PSAN, PSA, PSB
Fiber optic Sensors BFC, BF5, BF4R, BF4G
Connectors CNE
Stepper Motors AK,AK-G,AK-B, AHK
Stepper Motor Drivers KR-5MC,MD2U-ID20, MD2U-MD20, MD2U, MD5-HF14, MD5-HD14, MD5-ND14, MD5-HD14-2X/3X, MD5-HF28
Motion Controllers PMC-2HSP, PMC-2B-ISA, PMC-4B-PCI, PMC-HS
Graphic / Logic Panels GP-S044 , GP-S057 , GP-S070 , LP-S044 , LP-S070
Field Network Divices ARD, SCM-US48I, SCM-38I, SCM-US
I/O Terminal blocks ABS, ACS, AFE, AFS
UL : (Underwriters Laboratories Organization for Standardization) , UNDERWRITERS LABORATORIES INC.
Counters CTY/CTS/CT, FX/FXH/FXL, FXS, FXY, LA8N
Temperature Controllers TC, TD, TM, TK, TOS/TOM/TOL, TZ, TZN, TB42, TC3YF, TC3YT, TCN, TA
Timers ATS, ATN, AT8SDN, AT8PSN,AT8PMN, LE3S, LE4S, LE7D-2, LE8N, LE7M-2, LE365S-41
Pulse Meters MP5
Panel Meters MT4W, MT4Y
Stepping Motor Drivers MD5-HF14, MD5-HF28
UL : (Underwriters Laboratories Organization for Standardization) UL Listed
I/O Terminal Block ABS, AFL/AFR, AFR, ACS, AFE

Certificate of Information and Communication Equipment

Motion Controllers PMC-2HSP-USB, PMC-2HSN-USB, PMC-2B-ISA, PMC-4B-PCI
Field Network Devices SCM-38I, SCM-US48I, SCM-US
Graphic / Logic Panels GP-S070, GP-S044, GP-S057, LP-S070, LP-S044
Restriction of Hazardous Substances
Photoelectric Sensors BA, BEN, BM, BMS, BPS, BTF, BX, BY, BYD
Door/Area Sensors BWP20, BWPK25
Fiber Optic Sensors BFC
Substitute products available upon customer's request or requirements. In case of RoHS certification, please contact our headquarters [sales@autonics.com]